Aate

 

Kokoomusaate tiivistettynä:

 

Kokoomus on avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen. 

Kokoomus haluaa tarjota ihmisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon, demokratian ja muiden suomalaisen, avoimen yhteiskunnan arvojen toteutumisen puolesta.

Kokoomuksen arvot ovat ajassa elävät ja aikaa kestävät.

Periaateohjelman tarkoitus on tulkita kokoomuksen arvot nykyhetkestä tulevaisuuteen suuntautuen, ihmisen näkökulmasta. Emme kuitenkaan halua kadottaa vähääkään sitä arvokasta perintöä, jonka sata vuotta kokoomuslaista aatetyötä on kerryttänyt.

Kokoomus haluaa kehittää Suomea avoimeen yhteiskuntaan, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu.  

Kokoomus uskoo ihmiseen itsestään ja toisistaan huolehtimaan kykenevänä yksilönä, jota ensisijaisesti ohjaavat oma eettinen pohdinta ja tahto tehdä hyvää. Yksilö tarvitsee ympärilleen toimivan ja hyvinvoivan yhteisön, johon voi kuulua, tarvittaessa tukeutua ja jonka hyväksi itse antaa oman merkityksellisen panoksensa.

Olemme sivistyksen puolue.  

Sivistyksellä on monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivistys.

Puolustamme demokratiaa aina ja kaikkialla.  

Demokratia on tapa olla sivistyneesti eri mieltä. Sen avulla voidaan sovittaa väkivallattomasti yhteen erilaiset arvomaailmat ja näkemykset.

Oma kulttuuri ja kulttuuriperintö liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. 

Menneiden sukupolvien työtä ja saavutuksia on osattava arvostaa, sillä nykypäivän hyvinvointimme ja turvallisuutemme perustuu kovalle työlle.

Kansallinen ja kulttuurinen identiteettimme on moniulotteinen ja alati muuttuva. Kaikki identiteettimme ovat vahvuuksia, eivät rajoitteita: meillä on sekä annettavaa että saatavaa. Sivistykseen kuuluu avoimuus myös kansainvälisesti ja kulttuurisesti. Suomalaisuus on osa niin pohjoismaalaisuutta kuin eurooppalaisuutta, ja ne ovat osa suomalaisuutta.

Ihmisen, ympäristön, talouden ja teknologian sopusointu.  

Poliittisilla päätöksillä on vapautettava ihmisten ja yritysten toimintaympäristöä, jotta nämä saisivat kaiken potentiaalinsa täyteen kukoistukseen luomaan hyvinvointia ja vaurautta. Markkinatalouteen kuuluva yrittämisen vapaus on kaiken kasvun välttämätön ehto.

Yksityisomaisuuden suoja on vapaan, sivistyneen ja hyvinvoivan yhteiskunnan peruskivi. Keneltäkään ei saa ilman laillista perustetta viedä rehellisesti hankittua tai saatua varallisuutta. Talouspolitiikassa on tavoiteltava kestävää ja laaja-alaista kasvua, ottaen samalla huomioon inhimilliset ja ympäristön kestävyyden asettamat reunaehdot.

 

Lue lisää:

Kokoomuksen arvot ja periaateohjelma

 

Katso myös lisää Kokoomuksen sivuilta:

Kokoomuksen kannat

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suomalaisten traditioiden mukaisesti Kokoomuksen poliittisten päämäärien kirjaamisessa käytetään puolueen periaateohjelmia ja lähiajan tavoiteohjelmia ja erikoisohjelmia. Ohjelmahierarkiassa korkeimmalle asettuvat periaateohjelmat.

Periaateohjelmat hyväksyy puolueen korkein päättävä elin puoluekokous. Tuorein Kokoomuksen periaateohjelma hyväksyttiin puoluekokouksessa 10.6.2018.

Kokoomus perustettiin 9.12.1918. Kokoomuksen aatehistorian juuret juontavat kuitenkin aina 1800-luvun Suomalaiseen Puolueeseen, jonka näkemykset periytyivät osittain lähes sellaisenaan Kansallisen Kokoomuspuolueen periaatteisiin ja ohjelmiin 1930-luvulle saakka ja osin siitäkin eteenpäin.

Periaateohjelmien ideologisen sisällön perusteella Kokoomuksen historia voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin vaiheisiin:

- Suomalaisesta puolueesta periytyvä sosiaalireformismin kausi 1918-20

- Konservatismi 1920-47

- Uuskonservatismi (dynaaminen konservatismi) 1957-70

- Yksilöllisyyden ja "porvarismin" määreillä tunnettu reformivaihe 1970 alkaen

- Sosiaalinen valintatalous (1981), ekososiaalinen markkinatalous (1993), eettinen individualismi

- Keskustaoikeistolainen kansanpuolue (2006 ohjelma)